Declaració d'Accessibilitat | Patrimoni Cultural. Generalitat de Catalunya

Declaració d'Accessibilitat

La Generalitat de Catalunya s’ha compromès a fer accessible el seu lloc web de conformitat amb el Reial Decret 1112/2018, de 7 de setembre, sobre accessibilitat dels llocs web i aplicacions per a dispositius mòbils del sector públic (en endavant, Reial Decret 1112/2018, de 7 de setembre).
 
La present declaració d’accessibilitat s’aplica al web: patrimoni.gencat.cat

 

Situació de compliment

a)   Aquest lloc web és parcialment conforme amb el Reial Decret 1112/2018, de 7 de setembre a causa de les excepcions i la manca de conformitat dels aspectes que s’indiquen a continuació.


Contingut no accessible

El contingut que es recull a continuació no és accessible pels següents motius:
 
a)     Manca de conformitat amb el Reial Decret 1112/2018, de 7 de setembre:
-        Poden existir diversos errors d’edició en alguna pàgina web en continguts HTML
-        Hi ha contingut multimèdia que no encara no té alternativa textual
-        Hi ha documents en pdf que encara no són accessibles
 
b)     Càrrega desproporcionada: No aplica.

c)     El contingut no entra dins de l’àmbit de la legislació aplicable: Podrien existir arxius ofimàtics en PDF o altres formats publicats abans del 20 de setembre de 2018 que no compleixin en la totalitat els requisits d’accessibilitat.

 

Preparació de la present declaració d’accessibilitat

La present declaració va ser preparada el 21/09/2020
 
El mètode utilitzat per preparar la declaració ha estat una auditoria d'accessibilitat portada a terme per l'empresa Iuris.doc.
 
Darrera revisió de la declaració: 21/09/2020
 
Observacions y dades de contacte

 

Comunicacions
Es poden realitzar comunicacions sobre requisits d’accessibilitat (article 10.2.a del Reial Decret 1112/2018), a través de la següent bústia de contacte.

Per exemple:

●      Informar sobre qualsevol possible incompliment per part d’aquest lloc web.
●      Transmetre altres dificultats d’accés al contingut.
●      Formular qualsevol altra consulta o suggeriment de millora relativa a l’accessibilitat del lloc web.
Les comunicacions seran rebudes i traslladades per la Direcció General d’Atenció Ciutadana, del Departament de la Vicepresidència, Economia i Hisenda, com a Unitat Responsable d’Accessibilitat Web en l’àmbit autonòmic.

 

Sol·licituds d’informació accessible i queixes 
Per fer sol·licituds d’informació accessible i queixes (article 12 del Reial Decret 1112/2018) cal accedir al tràmit “Continguts accessibles al web” i seguir la modalitat “Sol·licitar informació accessible o fer una queixa”.
 
Qualsevol persona física o jurídica pot formular queixes relatives al compliment dels requisits del Reial Decret 1112/2018 i sol·licitar informació relativa a continguts que estiguin exclosos de l’àmbit d’aplicació d’aquesta normativa.
 
Les sol·licituds i queixes es registren conforme als requisits establerts per la Llei 39/2015 d’1 d’octubre, del Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques.
 
 
Procediment d’aplicació
El procediment d’aplicació recollit a l’article 13 del Reial Decret 1112/2018 es pot iniciar al tràmit “Continguts accessibles al web” a través de la modalitat “Reclamar una sol·licitud”.
 
Si un cop realitzada una sol·licitud d’informació accessible o queixa, aquesta ha estat desestimada, no estàs d’acord amb la decisió adoptada o la resposta no compleix amb els requisits de l’article 12.5 del RD 1112/2018, pots iniciar una reclamació per
●      conèixer i oposar-te als motius de la desestimació
●      instar a l’adopció de les mesures oportunes en cas de no estar d’acord amb la decisió adoptada
●      exposar les raons per les quals consideres que la resposta no compleix amb els requisits exigits.
 
També es pot iniciar una reclamació en cas que hagin transcorregut 20 dies hàbils sense haver obtingut cap resposta.La nostra Comunitat

#patrimonigencat