Bases del concurs | Patrimoni Cultural. Generalitat de Catalunya

1. Convocatòria

L’Agència Catalana del Patrimoni Cultural convoca la XXVI edició del concurs EFIM Experiència Fotogràfica Internacional dels Monuments. Es tracta d’un concurs de fotografia a través d’Instagram que té per objecte el patrimoni cultural català en totes les seves vessants i que, mitjançant el llenguatge de la fotografia, vol acostar els joves estudiants a aquest patrimoni i fer que el coneguin i el valorin.

Poden participar-hi els i les alumnes de tots els centres educatius de Catalunya, que estiguin cursant ESO, batxillerat o cicles formatius, que s’hagin inscrit durant el període de validesa de la convocatòria i que compleixin les condicions que es descriuen en aquestes bases.
 
L'edat màxima dels participants és de 20 anys complerts durant el 2022.
 

2. Inscripcions

Les inscripcions hauran de ser formalitzades per part de personal docent del centre educatiu que vulgui concursar a través del formulari d’inscripció que trobareu en aquest enllaç.
 
Un cop feta la inscripció, el professor o professora responsable rebrà per correu electrònic la confirmació de la inscripció i un formulari per completar les dades dels i de les alumnes participants. Aquest document s’haurà de retornar emplenat al correu electrònic efim@gencat.cat abans de la data límit descrita en el punt 3.
 

3. Terminis

La convocatòria per presentar les fotografies a concurs queda oberta a partir de la publicació d’aquestes bases a la pàgina web de l’EFIM: patrimoni.gencat.cat/efim
 
La data límit per formalitzar la inscripció per part del centre és el 8 de maig de 2022.
 
La data límit per a la publicació de les fotografies a Instagram per part de l’alumnat és el 22 de maig de 2022.

4. Forma de participació

Per presentar les fotografies a concurs, aquestes hauran de ser publicades a la xarxa social Instagram dins el perfil personal de l’alumne/a o en un perfil específic creat per al concurs, amb la condició que ha de ser públic i permetre l’accés a les fotografies.

L’objecte de la fotografia ha d’estar relacionat, de forma directa o indirecta, amb el patrimoni cultural de Catalunya entès d’una manera àmplia.

Es podrà participar en qualsevol de les dues modalitats descrites a continuació:
 
  • MODALITAT 1: fotografies AL patrimoni. Es podran presentar a concurs fotografies fetes durant tot l’any 2021 i 2022 relacionades amb el patrimoni cultural català.

  • MODALITAT 2: fotografies AMB patrimoni. Es poden presentar a concurs fotografies o fotomuntatges (digitals o composicions de tipus manual) amb el patrimoni cultural català com a tema central. Es poden utilitzar imatges de patrimoni extretes d’antics viatges, llibres, catàlegs, postals, souvenirs, imatges digitals, etc.
Totes les fotografies les haurà de supervisar i validar cada professor/a abans de que siguin pujades a la xarxa social.

Les fotografies hauran d’anar acompanyades d’un breu títol a l’apartat dels comentaris juntament amb la localització, el nom o descriptor de l’element patrimonial i el nom de l’escola o institut. A fi que l’organització pugui localitzar dins Instagram les fotografies concursants, és imprescindible fer-hi constar l’etiqueta del concurs #efim22 i la menció al perfil del concurs @efim.cat, no fer-ho serà motiu d’exclusió.

L’autoria ha de ser individual i no s’acceptaran fotografies signades per dues persones o més.

Cal conservar l’arxiu de les fotografies presentades a concurs en una resolució mínima de 300dpis a 300mm d’amplada, en cas de fotografia horitzontal, o d’alçada, si és vertical, fins que es tingui el veredicte final del jurat.


5. Condicions de participació

Per ser admeses a concurs, les fotografies presentades hauran de ser validades prèviament per l’organització que comprovarà que, efectivament, el o la concursant consta en una de les llistes d’alumnes que els centres educatius hauran facilitat en el moment de la inscripció.

Els i les participants que hagin resultat guanyadors i guanyadores en passades edicions no podran ser-ho de nou i repetir premi. L’alumnat participant que hagi resultat finalista en passades edicions sí que podrà optar al premi tant de les fotografies guanyadores com de les finalistes.


6. Nombre de fotografies

Cada participant podrà presentar fins a un màxim de 3 fotografies.


7. Jurat, deliberació i selecció dels treballs guanyadors

El jurat que seleccionarà les fotografies guanyadores estarà format per cinc persones, amb representació dels sectors professionals de la fotografia, del patrimoni i de l’educació.

Es valoraran les millors fotografies per la seva qualitat tècnica i d’estil, tenint en compte la composició, el tractament de la llum, l’enquadrament, etc., i també la creativitat i l’originalitat.

D’entre totes les fotografies presentades a concurs, se’n triaran 10 de guanyadores i 20 de finalistes.


8. Premis

Categoria alumnes

Premi a les 10 fotografies guanyadores:

  • Diploma
  • Viatge cultural de 3 nits, en grup, a la ciutat de Florència (Itàlia).
​Nota important: el viatge es durà a terme sempre i quan, amb antelació suficient, les mesures de prevenció i possibles restriccions a la mobilitat dictades pel PROCICAT de la Generalitat de Catalunya ho permetin. En cas contrari, l’Agència Catalana del Patrimoni Cultural estudiarà compensacions alternatives que podran ser per a tot el grup, en conjunt, o individuals per un import aproximat equivalent al cost del viatge.

El premi del viatge és personal i intransferible, en les condicions i dates que determini l’Agència Catalana del Patrimoni Cultural. Si un alumne o alumna no en pot gaudir, no el podrà aplaçar, cedir a una altra persona, ni bescanviar-lo per un altre premi.

Premi a les 20 fotografies finalistes:

  • Diploma
  • Abonament multipersonal De Bat a Bat que permet visitar il·limitadament durant un any, els 29 equipaments culturals gestionats per l’Agència Catalana del Patrimoni Cultural, en companyia de tres persones més.

Categoria centres

El centre al qual pertanyi un o més alumnes guardonats serà premiat amb:

  • Diploma
  • Una activitat gratuïta per a una classe durant el curs següent a triar entre l’oferta dels equipaments gestionats per l’Agència Catalana del Patrimoni Cultural.

Premi per a tots els guardonats: Experiència EFIM

Com a premi general per a tots els guardonats (guanyadors i guanyadores, finalistes i el personal docent que els ha coordinat), es convida a tothom a l’Experiència EFIM, un taller pràctic de fotografia i patrimoni, d’un dia de durada en un espai patrimonial singular, conduït per dos professionals de la fotografia i organitzat expressament per a l’ocasió.

En cada edició es tria un espai patrimonial de Catalunya on, de manera lliure i lúdica, els assistents poden perfeccionar i ampliar els seus coneixements de fotografia, ja sigui amb mòbils o amb càmeres digitals, amb l’assessorament i suport personalitzat dels fotògrafs professors. L’experiència EFIM inclou un dinar per a tots els participants.


9. Comunicació als guanyadors

Una vegada finalitzat el concurs i quan el jurat hagi triat les 30 millors fotografies, es notificaran els guanyadors mitjançant un correu electrònic als centres educatius als quals pertanyin i, simultàniament, se n’informarà els guardonats a través d’un comentari a Instagram a les fotografies guanyadores i finalistes.

Els guanyadors i guanyadores, finalistes i docents implicats seran convocats a la cerimònia de lliurament de premis, que tindrà lloc a Barcelona en un dia per determinar del mes de setembre de 2022, que es comunicarà oportunament, sempre i quan les condicions sanitàries i de prevenció que dicti el PROCICAT de la Generalitat de Catalunya ho permetin
 
 

10. Avís legal

En publicar imatges a través d’Instagram amb l’etiqueta #efim22, l’usuari accepta que les seves fotografies siguin publicades al web http://patrimoni.gencat.cat/efim. Es farà difusió de l’etiqueta de la campanya en aquest mateix web i a través de les xarxes socials. Els participants en el concurs cedeixen a l’EFIM tots els drets de propietat intel·lectual o industrial, existents o que puguin derivar de les fotografies penjades amb l’etiqueta ja esmentada, amb motiu de la seva participació en aquest concurs, així com els drets de la seva imatge en fotografies, vídeos i altre material promocional fet durant les activitats derivades del concurs. Les fotografies participants es podran utilitzar per a la difusió i la publicitat. Aquesta autorització s’entén concedida sense limitació temporal ni territorial, i per tantes ocasions com l’Agència Catalana del Patrimoni Cultural del Departament de Cultura o successores considerin oportuna, per a la difusió i promoció de l’EFIM, sense que en cap cas es pugui fer ús comercial d’aquestes imatges.


11. Reserves

El concurs es reserva el dret de retirar de la competició aquelles fotografies que no compleixin els requisits que s’especifiquen en aquesta convocatòria, o bé, que puguin atemptar contra el dret de la imatge o intimitat de terceres persones.


12. Acceptació

La participació al concurs implica l’acceptació d’aquestes bases.


Descarrega les bases