Drets d'autor | Patrimoni Cultural. Generalitat de Catalunya

Drets d'autor

Modalitats de reutilització de la informació a gencat.cat

La Llei 37/2007, de 16 de novembre, sobre reutilització de la informació del sector públic, que transposa la Directiva 2003/98/CE del Parlament Europeu i del Consell, regula la reutilització de la informació pública de què disposen les administracions i organismes en què participen majoritàriament, és a dir, el dret de tots els agents potencials del mercat a la reutilització de la informació de les instàncies públiques. D'acord amb aquesta normativa, l'Administració permet la reproducció, la distribució i la comunicació pública de l'obra i, a més, la transformació de l'obra per fer-ne obres derivades, per a tot el món i sense cap limitació temporal, i sempre que no es contradigui amb la llicència o avís que pugui tenir una obra i que és la que preval.

Per reutilitzar la informació, cal seguir les condicions següents:

a) No desnaturalitzar el sentit de la informació.

b) Citar sempre la font de la informació.

c) Mencionar la data de l'última actualització de la informació.

Cal citar sempre l'autor o el titular dels drets: Generalitat de Catalunya. Departament de [nom departament]. [organisme autònom, empresa pública].

En aquest enllaç trobareu les adreces dels departaments de la Generalitat i dels seus organismes dependents.
 

Altres modalitats de reutilització

Així mateix, la reutilització es pot limitar per la tutela d'altres béns jurídics prioritaris, com ara la protecció de les dades personals, la intimitat o els drets de protecció intel·lectual de tercers. La reutilització d'obres protegides per la propietat intel·lectual es pot formalitzar mitjançant l'ús de llicències de difusió oberta, com les de Creative Commons, que cedeixen determinats drets d'explotació de les obres. En els continguts on s'apliqui aquest tipus de llicències, es permet la reutilització en les condicions que s'hi estableixin.

No s'autoritza en cap cas l'ús de logotips, marques, escuts i símbols distintius de la Generalitat de Catalunya en publicacions i webs que no siguin participats o patrocinats per aquesta institució. Aquests elements d'identitat gràfica corporativa són propietat exclusiva de la Generalitat de Catalunya i estan protegits per la legislació vigent aplicable.

Us dels continguts del portal del Patrimoni Cultural

Tots els continguts del portal web de Patrimoni Cultural tenen la llicència Creative Commons, excepte en aquells casos en que s’especifica una llicència diferent.

Això significa que si es mostra el logotip CC_BY_NC_ND_3.0 aquests continguts es poden utilitzar, copiar i redistribuir, sempre citant l’autor i sense fer-ne transformacions o un ús comercial.

Seguint aquestes normes, els continguts de Patrimoni Cultural es poden publicar en un bloc? Si.

Es poden incloure en un treball per a l’Institut o la Universitat? Si.

Es poden incloure en un fulletó gratuït? Si, sempre citant l’autor, i sense transformar-los ni fer-ne un ús comercial.

Si vols distribuir aquests continguts modificats o amb utilització comercial, contacta amb nosaltres per acordar les condicions d’ús.