La Xarxa de Museus | Patrimoni Cultural. Generalitat de Catalunya

Què són les Xarxes territorials de museus?

El Pla de Museus de Catalunya, document que articula la política museística catalana, estableix que les xarxes territorials són l’estructura del Sistema de Museus de Catalunya per canalitzar el suport als museus i els equipaments patrimonials bàsics vinculats, amb criteris de proximitat. Les xarxes territorials funcionaran en concert entre la Generalitat de Catalunya, les actuals diputacions i els titulars dels museus (ajuntaments, bisbats…).

La missió de les xarxes territorials és aconseguir que el conjunt de museus puguin complir les seves funcions com a institucions culturals públiques. Les xarxes prestaran serveis de cooperació i promouran activitats mancomunades, de manera que els museus puguin dur a terme i millorar totes les funcions que els són pròpies.

 

Funcions de les Xarxes territorials

De foment
Canalitzar els ajuts econòmics de les administracions públiques als museus de manera coordinada i mitjançant procediments de lliure concurrència. Aquests ajuts econòmics es destinaran preferentment a millorar el funcionament i les activitats dels museus o per dur a terme projectes nous en les línies de prioritat que acordaran conjuntament.

De cooperació
Per prestar serveis cooperatius i d’economia d’escala que permetin implementar serveis i activitats mancomunades. Les xarxes poden prestar serveis i actuar per millorar qualsevol de les funcions pròpies d’un museu.


Què és la Xarxa territorial de museus de les comarques de Girona?

És una eina que permet el treball transversal entre els diferents museus amb els següents objectius:

  • Estructurar el patrimoni de les comarques de Girona.
  • Posicionar el patrimoni cultural com a element singular i diferenciador del territori.
  • Dinamitzar el patrimoni establint un vincle directe entre el territori i els museus.
  • Promoure la recerca sobre el patrimoni del territori. Incrementar la participació dels diferents públics.
  • Aconseguir la implicació de la població local en la vida i funcionament dels museus.
  • Esdevenir una plataforma d’intercanvi entre els diferents museus
  • Establir un espai de suport tècnic per als museus Donar a conèixer les funcions, el plantejament, els serveis i les pràctiques que desenvolupen els museus en el territori.
  • Esdevenir un interlocutor amb les diferents administracions públiques i empreses del territori per tal d’aconseguir recursos i un major finançament.

La Xarxa territorial de museus de les comarques de Girona està impulsada pel Departament de Cultura de la Generalitat de Catalunya, la Diputació de Girona i els Ajuntaments.